Ελληνικά – Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Τροπολογία 50 – Άδεια πατρότητας

Τροπολογία 50 – Άδεια πατρότητας
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων – A7-0032/2010

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0032+0+DOC+XML+V0//EL#title1

Τροπολογία
1α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 8α:
“Άρθρο 8α
Άδεια πατρότητας

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι των οποίων ο σύντροφος ζωής έχει πρόσφατα γεννήσει να δικαιούνται συνεχή περίοδο πλήρως αμειβόμενης και μη μεταβιβάσιμης άδειας πατρότητας διάρκειας τουλάχιστον δύο εβδομάδων, η οποία λαμβάνεται μετά τον τοκετό της συζύγου/συντρόφου τους εντός της περιόδου άδειας μητρότητας·

τα κράτη μέλη που δεν έχουν ήδη εισαγάγει μη μεταβιβάσιμη πλήρως αμειβόμενη άδεια πατρότητας η οποία θα λαμβάνεται εντός της περιόδου άδειας μητρότητας σε υποχρεωτική βάση για συνεχή περίοδο διάρκειας τουλάχιστον δύο εβδομάδων μετά τον τοκετό της συζύγου/συντρόφου του εργαζόμενου, ενθαρρύνονται σοβαρά να το πράξουν με σκοπό να προωθήσουν την ίση συμμετοχή και των δύο γονέων στην εξισορρόπηση οικογενειακών δικαιωμάτων και ευθυνών·

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι των οποίων ο σύντροφος ζωής έχει πρόσφατα γεννήσει δικαιούνται να λαμβάνουν ειδική άδεια που περιλαμβάνει το τμήμα της άδειας μητρότητας του οποίου δεν έγινε χρήση σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής αδυναμίας της μητέρας.”

—————————–

Αναλυτικά :

—————————–

1. Συζητήσεις

Σχέδιο ημερήσιας διάταξης – Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 – 17:00 – 23:00 Συζητήσεις

Κοινή συζήτηση – Συνθήκες εργασίας των γυναικών

Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

Έκθεση Edite Estrela (A7-0032/2010)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

[COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD)]

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2. ΨΗΦΟΦΟΡΊΕΣ

Σχέδιο ημερήσιας διάταξης – Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 – 12:30 – 13:30 ΨΗΦΟΦΟΡΊΕΣ

This entry was posted in 92/85/EEC, Amendment 50, Amendment 50 (Council Directive 92/85/EEC), At least two weeks, Council Directive 92/85/EEC, European Parliament, Fully paid, Ελληνικά, Non-transferable, Non-transferable fully paid paternity leave of at least two weeks, Paternity leave. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s