Nederlands – Europees Parlement – Amendement 50 – Vaderschapsverlof

Amendement 50- Vaderschapsverlof
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 bis (nieuw)

Amendement tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie – A7-0032/2010

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0032+0+DOC+XML+V0//NL

Amendement 50
1 bis. Het volgende artikel 8 bis wordt ingevoegd:
“Artikel 8 bis
Vaderschapsverlof

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de werknemers wier partner onlangs is bevallen, recht hebben op een volledig bezoldigd en onoverdraagbaar vaderschapsverlof van ten minste twee weken, die moeten worden opgenomen na de bevalling van hun echtgenote/partner en binnen de periode van het zwangerschapsverlof;

Lidstaten die niet reeds een onoverdraagbaar volledig bezoldigd vaderschapsverlof hebben ingesteld van twee verplichte aaneengesloten weken die moeten worden opgenomen na de bevalling van hun echtgenote of partner en binnen de periode van het zwangerschapsverlof, worden ten sterkste aangemoedigd om dat te doen, teneinde een gelijke participatie van beide ouders in de rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot het gezin te bevorderen.

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat werknemers wier partner onlangs is bevallen recht hebben op een bijzondere verlofperiode die het niet opgenomen deel van het moederschapsverlof in geval van overlijden of lichamelijke ongeschiktheid van de moeder, omvat.”

——————————

Nadere informatie :

——————————

18-20 oktober 2010 – Einddebat en stemming in het Europees Parlement:

1. Plenair einddebat in Europees Parlement – Maandag 18 oktober 2010

Ontwerpagenda – Maandag 18 oktober 2010 (Debatten: 17:00 – 23:00):

Zie agendapunt “Gecombineerde behandeling – Arbeidsomstandigheden voor vrouwen” in de ontwerpagenda voor maandag 18 oktober 2010:

Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie

Verslag: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Tweede verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie

[COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2. Eindstemming in het Europees Parlement – Woensdag 20 oktober 2010

Zie agendapunt “Stemmingen” in de ontwerpagenda voor woensdag 20 oktober 2010 (Stemmingen: 12:30 – 13:30)):

Ontwerpagenda Europees Parlement – Woensdag 20 oktober 2010

————————————
Door de Commissie voorgestelde tekst

This entry was posted in 92/85/EEC, Amendment 50, Amendment 50 (Council Directive 92/85/EEC), At least two weeks, Council Directive 92/85/EEC, European Parliament, Fully paid, Language, Nederlands, Non-transferable, Non-transferable fully paid paternity leave of at least two weeks, Paternity leave. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s