Category Archives: European Parliament

Deutsch – Europäischen Parlament – Änderungsantrag 50 – Vaterschaftsurlaub

Änderungsantrag 50 Vaterschaftsurlaub Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt Artikel 1 – Nummer 1 a (neu) Richtlinie 92/85/EWG Artikel 8 a (neu) Zur Änderung der Richtlinie 92/85/EWG des Rates über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des … Continue reading

Posted in 92/85/EEC, Amendment 50, Amendment 50 (Council Directive 92/85/EEC), At least two weeks, Council Directive 92/85/EEC, Deutsch, European Parliament, Fully paid, Non-transferable, Non-transferable fully paid paternity leave of at least two weeks, Paternity leave | Leave a comment

Francais – Parlement européen – Amendement 50 – Congé de paternité

Amendement 50 – Congé de paternité Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 92/85/CEE Article 8 bis (nouveau) Portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures … Continue reading

Posted in 92/85/EEC, Amendment 50, Amendment 50 (Council Directive 92/85/EEC), At least two weeks, Council Directive 92/85/EEC, European Parliament, Francais, Fully paid, Language, Non-transferable, Non-transferable fully paid paternity leave of at least two weeks, Paternity leave | 1 Comment

Espanol – Parlamento Europeo – Enmienda 50 – Permiso de paternidad

Enmienda 50 – Permiso de paternidad Propuesta de Directiva – acto modificativo Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo) Directiva 92/85/CEE Artículo 8 bis (nuevo) Por la que se modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de … Continue reading

Posted in 92/85/EEC, Amendment 50, Amendment 50 (Council Directive 92/85/EEC), At least two weeks, Council Directive 92/85/EEC, Espanol, European Parliament, Fully paid, Language, Non-transferable, Non-transferable fully paid paternity leave of at least two weeks, Paternity leave | Leave a comment

Italiano – Parlamento europeo – Emendamento 50 – Congedo di paternità

Emendamento 50 – Congedo di paternità Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 92/85/CEE Articolo 8 bis (nuovo) Recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il … Continue reading

Posted in 92/85/EEC, Amendment 50, Amendment 50 (Council Directive 92/85/EEC), At least two weeks, Council Directive 92/85/EEC, Fully paid, Italiano, Non-transferable, Non-transferable fully paid paternity leave of at least two weeks, Paternity leave | Leave a comment

Nederlands – Europees Parlement – Amendement 50 – Vaderschapsverlof

Amendement 50- Vaderschapsverlof Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw) Richtlijn 92/85/EEG Artikel 8 bis (nieuw) Amendement tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de … Continue reading

Posted in 92/85/EEC, Amendment 50, Amendment 50 (Council Directive 92/85/EEC), At least two weeks, Council Directive 92/85/EEC, European Parliament, Fully paid, Language, Nederlands, Non-transferable, Non-transferable fully paid paternity leave of at least two weeks, Paternity leave | Leave a comment

Ελληνικά – Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Τροπολογία 50 – Άδεια πατρότητας

Τροπολογία 50 – Άδεια πατρότητας Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο) Οδηγία 92/85/ΕΟΚ Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα) Τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας … Continue reading

Posted in 92/85/EEC, Amendment 50, Amendment 50 (Council Directive 92/85/EEC), At least two weeks, Council Directive 92/85/EEC, European Parliament, Fully paid, Ελληνικά, Non-transferable, Non-transferable fully paid paternity leave of at least two weeks, Paternity leave | Leave a comment

Magyar – Európai Parlamentben – Módosítás 50 – Apasági szabadság

Módosítás 50 – Apasági szabadság Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 1 cikk – 1 a pont (új) 92/85/EGK irányelv 8 a cikk (új) Módosítás a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről … Continue reading

Posted in 92/85/EEC, Amendment 50, Amendment 50 (Council Directive 92/85/EEC), At least two weeks, Council Directive 92/85/EEC, European Parliament, Fully paid, Magyar, Non-transferable, Non-transferable fully paid paternity leave of at least two weeks, Paternity leave | Leave a comment

Čeština – Evropského parlamentu – Pozměňovací návrh 50 – Otcovská dovolená

Pozměňovací návrh 50 – Otcovská dovolená Návrh směrnice – pozměňující akt Čl. 1 – bod 1 a (nový) Směrnice 92/85/EHS Článek 8 a (nový) Kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při … Continue reading

Posted in 92/85/EEC, Amendment 50, Amendment 50 (Council Directive 92/85/EEC), At least two weeks, Council Directive 92/85/EEC, European Parliament, Fully paid, Non-transferable, Non-transferable fully paid paternity leave of at least two weeks, Paternity leave, Čeština | Leave a comment

Malti – Parlament Ewropew – Emenda 50 – Lif tal-paternità

Emenda 50 – Lif tal-paternità Proposta għal Direttiva – att li jemenda Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid) Direttiva 92/85/KEE Artikolu 8 a (ġdid) Li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà … Continue reading

Posted in 92/85/EEC, Amendment 50, Amendment 50 (Council Directive 92/85/EEC), At least two weeks, Council Directive 92/85/EEC, European Parliament, Fully paid, Malti, Non-transferable, Non-transferable fully paid paternity leave of at least two weeks, Paternity leave | 1 Comment